Monthly Archives: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15:24:37 น.

ทำเนียบงานอนามัยโรงเรียน

ตรวจสุขภาพครู

วันที่14 มกราคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ทำการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบ็ทกำจัดยุงลาย

       วันอาทิตย์ที่ 31มกราคม2559 เวลา 9.00น.คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ(โรงพยาบาลสุรินทร์)ได้มาทำการพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบ็ทกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง  

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

       โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์เป็นโรงเรียนที่มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ ดูแลสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีโครงการที่ได้จัดทำคือ โครงการอาหารปลอดภัย โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการต้านภัยไข้เลือดออก เป็นต้น    

รางวัลโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้ส่งประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ำ ได้รับรางวัลชมเชย เงินสด 1000 บาทพร้อมเกียรติบัตร