Monthly Archives: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 07:23:51 น.

โครงการอาหารปลอดภัย

       โครงการอาหารปลอดภัยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ได้นำนักเรียนแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน(อสร.)จำนวน 100คนมารับฟังความรู้ด้านอาหารปลอดภัย จากคณะวิทยากรที่มาจากฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์     โครง